Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 5A-2
Qiang LI · Zhiwei Xu · Jia-Qi Yang · Thai Hung Le · Haoxuan Qu · Yang Li · Artyom Sorokin · Peirong Zhang · Mira Finkelstein · Nitsan levy · Chung-Yiu Yau · dapeng li · Thommen Karimpanal George · De-Chuan Zhan · Nazar Buzun · Jiajia Jiang · Li Xu · Yichuan Mo · Yujun Cai · Yuliang Liu · Leonid Pugachev · Bin Zhang · Lucy Liu · Hoi-To Wai · Liangliang Shi · Majid Abdolshah · Yoav Kolumbus · Lin Geng Foo · Junchi Yan · Mikhail Burtsev · Lianwen Jin · Yuan Zhan · Dung Nguyen · David Parkes · Yunpeng Baiia · Jun Liu · Kien Do · Guoliang Fan · Jeffrey S Rosenschein · Sunil Gupta · Sarah Keren · Svetha Venkatesh

Thu Dec 08 09:30 AM -- 09:45 AM (PST) @

Author Information

Qiang LI (The Chinese University of Hong Kong)
Zhiwei Xu (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Jia-Qi Yang (Nanjing University)
Thai Hung Le (Deakin University)
Haoxuan Qu (Singapore University of Technology and Design)
Yang Li (Shanghai Jiao Tong University)
Artyom Sorokin (AIRI, MIPT)
Peirong Zhang (College of Electronic and Information Engineering, South China University of Technology)
Mira Finkelstein (The Hebrew University)
Nitsan levy (Hebrew University of Jerusalem)
Chung-Yiu Yau (The Chinese University of Hong Kong)
dapeng li (Institute ofAutomation, Chinese Academy of Sciences School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences)
Thommen Karimpanal George (Deakin University)
De-Chuan Zhan (Nanjing University)
Nazar Buzun (Skolkovo Institute of Science and Technology)
Jiajia Jiang (South China University of Technology)
Li Xu (Singapore University of Technology and Design)
Yichuan Mo (Peking University)
Yujun Cai (Nanyang Technological University)
Yuliang Liu (Huazhong University of Science and Technology)
Leonid Pugachev (Moscow Institute of Physics and Technology)
Bin Zhang (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Lucy Liu (Harvard University)
Hoi-To Wai (The Chinese University of Hong Kong)
Liangliang Shi
Majid Abdolshah (Amazon)
Yoav Kolumbus (Hebrew University of Jerusalem)
Lin Geng Foo (Singapore University of Technology and Design)
Junchi Yan (Shanghai Jiao Tong University)
Mikhail Burtsev (Artificial Intelligence Research Institute (AIRI))
Lianwen Jin (South China University of Technology)
Yuan Zhan (Institute of automation, Chinese academic of science)
Dung Nguyen (Deakin University)
David Parkes (Harvard University)

David C. Parkes is Gordon McKay Professor of Computer Science in the School of Engineering and Applied Sciences at Harvard University. He was the recipient of the NSF Career Award, the Alfred P. Sloan Fellowship, the Thouron Scholarship and the Harvard University Roslyn Abramson Award for Teaching. Parkes received his Ph.D. degree in Computer and Information Science from the University of Pennsylvania in 2001, and an M.Eng. (First class) in Engineering and Computing Science from Oxford University in 1995. At Harvard, Parkes leads the EconCS group and teaches classes in artificial intelligence, optimization, and topics at the intersection between computer science and economics. Parkes has served as Program Chair of ACM EC’07 and AAMAS’08 and General Chair of ACM EC’10, served on the editorial board of Journal of Artificial Intelligence Research, and currently serves as Editor of Games and Economic Behavior and on the boards of Journal of Autonomous Agents and Multi-agent Systems and INFORMS Journal of Computing. His research interests include computational mechanism design, electronic commerce, stochastic optimization, preference elicitation, market design, bounded rationality, computational social choice, networks and incentives, multi-agent systems, crowd-sourcing and social computing.

Yunpeng Baiia (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Jun Liu (Singapore University of Technology and Design)
Kien Do (Deakin University)
Guoliang Fan (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Jeffrey S Rosenschein (The Hebrew University of Jerusalem)
Sunil Gupta (Deakin University)
Sarah Keren (Technion, Technion)
Svetha Venkatesh (Deakin University)

More from the Same Authors