Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 4A-2
Barakeel Fanseu Kamhoua · Hualin Zhang · Taiki Miyagawa · Tomoya Murata · Xin Lyu · Yan Dai · Elena Grigorescu · Zhipeng Tu · Lijun Zhang · Taiji Suzuki · Wei Jiang · Haipeng Luo · Lin Zhang · Xi Wang · Young-San Lin · Huan Xiong · Liyu Chen · Bin Gu · Jinfeng Yi · Yongqiang Chen · Sandeep Silwal · Yiguang Hong · Maoyuan Song · Lei Wang · Tianbao Yang · Han Yang · MA Kaili · Samson Zhou · Deming Yuan · Bo Han · Guodong Shi · Bo Li · James Cheng

Wed Dec 07 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) @

Author Information

Barakeel Fanseu Kamhoua (Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong)
Hualin Zhang (NUIST)
Taiki Miyagawa (NEC Corporation)
Tomoya Murata (NTT DATA Mathematical Systems Inc.)
Xin Lyu (University of California, Berkeley)
Yan Dai (IIIS, Tsinghua University)
Yan Dai

Undergrad @ IIIS, Tsinghua

Elena Grigorescu (Purdue University)
Zhipeng Tu (AMSS, Chinese Academy of Sciences)
Lijun Zhang (Nanjing University (NJU))
Taiji Suzuki (The University of Tokyo/RIKEN-AIP)
Wei Jiang (Nanjing University)
Haipeng Luo (University of Southern California)
Lin Zhang (HKUST)

I am a PhD student in the Computer Science & Engineering Department at Hong Kong University of Science and Technology. I am broadly interested in machine learning systems and applications, with a special focus on distributed deep learning, second-order optimization, and unsupervised learning on graphs (e.g., clustering and matching).

Xi Wang (The University of Sydney)
Young-San Lin (Purdue University)
Huan Xiong (MBZUAI)
Liyu Chen (University of Southern California)
Bin Gu (Pittsburgh University)
Jinfeng Yi (JD AI Research)
Yongqiang Chen (The Chinese University of Hong Kong)
Sandeep Silwal (Massachusetts Institute of Technology)
Yiguang Hong
Maoyuan Song (Purdue University)
Lei Wang (The University of Sydney)
Tianbao Yang (Texas A&M University)
Han Yang (Department of Computer Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong)
MA Kaili (CUHK)
Samson Zhou (Carnegie Mellon University)
Deming Yuan (Australian National University)
Bo Han (HKBU / RIKEN)
Guodong Shi (University of Sydney)
Bo Li (Hong Kong University of Science and Technology)
James Cheng (The Chinese University of Hong Kong)

More from the Same Authors