Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 4A-1
Jiawei Huang · Su Jia · Abdurakhmon Sadiev · Ruomin Huang · Yuanyu Wan · Denizalp Goktas · Jiechao Guan · Andrew Li · Wei-Wei Tu · Li Zhao · Amy Greenwald · Jiawei Huang · Dmitry Kovalev · Yong Liu · Wenjie Liu · Peter Richtarik · Lijun Zhang · Zhiwu Lu · R Ravi · Tao Qin · Wei Chen · Hu Ding · Nan Jiang · Tie-Yan Liu

Wed Dec 07 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) @

Author Information

Jiawei Huang (ETH Zurich)
Su Jia (Cornell)
Abdurakhmon Sadiev (Moscow Institute of Physics and Technology)
Ruomin Huang (University of Science and Technology of China)
Yuanyu Wan (Zhejiang University)
Denizalp Goktas (Brown University)
Jiechao Guan (Renmin University of China)
Andrew Li (Carnegie Mellon University)
Wei-Wei Tu (4Paradigm Inc.)
Li Zhao (Microsoft Research)
Amy Greenwald
Jiawei Huang (university of science and technology of china)
Dmitry Kovalev (UCLouvain)
Yong Liu (Renmin University of China)
Wenjie Liu (University of Science and Technology of China)
Peter Richtarik (KAUST)
Lijun Zhang (Nanjing University (NJU))
Zhiwu Lu (Renmin University of China)
R Ravi (Carnegie Mellon University)
Tao Qin (Microsoft Research)
Wei Chen (Microsoft Research)
Hu Ding (University of Science and Technology of China)
Nan Jiang (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Tie-Yan Liu (Microsoft Research)

More from the Same Authors