Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 3A-4
Jinzhi Zhang · Hao Jiang · Hongrui Cai · Qi Yi · Yang Jin · Zhi Tian · Rui Zhang · Wanquan Feng · Xiangxiang Chu · Ruofan Tang · yongzhi li · Yadong Mu · Zehuan Yuan · shaohui peng · Zheng Cao · Xiaoming Wang · Xuetao Feng · Xiaolin Wei · Jiaming Guo · Yadong Mu · Yan Wang · Jing Xiao · Xing Hu · Chunhua Shen · Ruqi Huang · Juyong Zhang · Zidong Du · LU FANG · xishan zhang · Qi Guo · Yunji Chen

Wed Dec 07 10:30 AM -- 10:45 AM (PST) @

Author Information

Jinzhi Zhang (Electronic Engineering, Tsinghua University, Tsinghua University)
Hao Jiang (Peking University)
Hongrui Cai (University of Science and Technology of China)
Qi Yi (University of Science and Technology of China)
Yang Jin (Peking University)
Zhi Tian (Meituan Inc.)
Rui Zhang (Institute of Computing Technology, CAS)
Wanquan Feng (University of Science and Technology of China)
Xiangxiang Chu (Meituan)
Ruofan Tang
yongzhi li (Bytedance)
Yadong Mu (Peking University)
Zehuan Yuan (Nanjing University)
shaohui peng (Institute of Computing Technology, Chinese Academy)
Zheng Cao (BirenTech Research)
Xiaoming Wang (Northwest Polytechnical University Xi'an)
Xuetao Feng (Alibaba Group)
Xiaolin Wei (Texas A&M)
Jiaming Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Yadong Mu (Peking University)
Yan Wang (Alibaba Group)
Jing Xiao (Pingan Group)
Xing Hu (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Chunhua Shen (University of Adelaide)
Ruqi Huang (Tsinghua Shenzhen International Graduate School/Tsinghua Berkeley Shenzhen Institute)
Juyong Zhang (University of Science and Technology of China)
Zidong Du (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
LU FANG (Tsinghua University, Tsinghua University)
xishan zhang (Institute of Computing Technology of the Chinese Academy of Sciences)
Qi Guo (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)
Yunji Chen (Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences)

More from the Same Authors