Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 3A-3
Xu Yan · Zheng Dong · Qiancheng Fu · Jing Tan · Hezhen Hu · Fukun Yin · Weilun Wang · Ke Xu · Heshen Zhan · Wen Liu · Qingshan Xu · Xiaotong Zhao · Chaoda Zheng · Ziheng Duan · Zilong Huang · Xintian Shi · Wengang Zhou · Yew Soon Ong · Pei Cheng · Hujun Bao · Houqiang Li · Wenbing Tao · Jiantao Gao · Bin Kang · Weiwei Xu · Limin Wang · Ruimao Zhang · Tao Chen · Gang Yu · Rynson Lau · Shuguang Cui · Zhen Li

Wed Dec 07 10:00 AM -- 10:15 AM (PST) @

Author Information

Xu Yan (The Chinese University of Hongkong, Shenzhen)
Zheng Dong (Zhejiang University)
Qiancheng Fu (School of Artificial Intelligence and Automation, HUST)
Jing Tan (Nanjing University)
Jing Tan

Video understanding, Temporal Action Detection.

Hezhen Hu (University of Science and Technology of China)
Fukun Yin (Fudan University)
Weilun Wang (University of Science and Technology of China)
Ke Xu (City University of Hong Kong)
Heshen Zhan (The Chinese University of HongKong, ShenZhen)
Wen Liu (PCG)
Qingshan Xu (Huazhong University of Science and Technology)
Xiaotong Zhao (Beijing University of Posts and Telecommunications)
Chaoda Zheng (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)
Ziheng Duan (Zhejiang University)
Zilong Huang (Tencent GY Lab)
Xintian Shi (Platform & Content Group)
Wengang Zhou (University of Science and Technology of China (USTC))
Yew Soon Ong (Nanyang Technological University)
Pei Cheng (Tencent GY Lab)
Hujun Bao (Zhejiang University)
Houqiang Li (University of Science and Technology of China)
Wenbing Tao (Huazhong University of Science and Technology)
Jiantao Gao (Shanghai University)
Bin Kang (QQ.com)
Weiwei Xu (Zhejiang University)
Weiwei Xu

Weiwei Xu is currently a Professor at state key lab of CAD&CG in Zhejiang university. He was a Qianjiang Professor at Hangzhou Normal University and a researcher in Internet Graphics Group at Microsoft Research Asia from 2005 to 2012. He received Ph.D. Degree in Computer Graphics from Zhejiang University, Hangzhou in 2003. He has published around 50 papers on top-tier journals or conferences in the field of computer vision and computer graphics.

Limin Wang (Nanjing University)
Ruimao Zhang (The Chinese University of Hong Kong (Shenzhen))
Tao Chen (Fudan University)
Gang Yu (Megvii Inc)
Rynson Lau (City University of Hong Kong)
Shuguang Cui (The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)
Zhen Li (Chinese University of Hong Kong, Shenzhen)

More from the Same Authors