Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 2B-3
Jie-Jing Shao · Jiangmeng Li · Jiashuo Liu · Zongbo Han · Tianyang Hu · Jiayun Wu · Wenwen Qiang · Jun WANG · Zhipeng Liang · Lan-Zhe Guo · Wenjia Wang · Yanan Zhang · Xiao-wen Yang · Fan Yang · Bo Li · Wenyi Mo · Zhenguo Li · Liu Liu · Peng Cui · Yu-Feng Li · Changwen Zheng · Lanqing Li · Yatao Bian · Bing Su · Hui Xiong · Peilin Zhao · Bingzhe Wu · Changqing Zhang · Jianhua Yao

Tue Dec 06 06:00 PM -- 06:15 PM (PST) @

Author Information

Jie-Jing Shao (Nanjing University)
Jiangmeng Li (Institute of Software Chinese Academy of Sciences)
Jiashuo Liu (Tsinghua University)
Zongbo Han (Tianjin University)
Tianyang Hu (Huawei Technologies Ltd.)
Jiayun Wu (Computer Science, Tsinghua University)
Wenwen Qiang (Institute of Software Chinese Academy of Sciences)
Jun WANG (HKUST)
Zhipeng Liang (Hong Kong University of Science and Technology)
Lan-Zhe Guo (Nanjing University)
Wenjia Wang (SAMSI)
Yanan Zhang (University of the Chinese Academy of Sciences)
Xiao-wen Yang (Nanjing University)
Fan Yang (Tsinghua University, Tsinghua University)
Bo Li (Tsinghua University)
Wenyi Mo (Renmin University of China)
Zhenguo Li (Noah's Ark Lab, Huawei Tech Investment Co Ltd)
Liu Liu (Tencent AI Lab)
Peng Cui (Tsinghua University)
Yu-Feng Li (Nanjing University)
Changwen Zheng (Institute of Software, Chinese Academy of Sciences)
Lanqing Li (Tencent AI Lab)
Yatao Bian (Tencent AI Lab)
Bing Su (Renmin University of China)
Hui Xiong
Peilin Zhao (Tencent AI Lab)
Bingzhe Wu (Peeking University)
Changqing Zhang (Tianjin University)
Jianhua Yao (National Institutes of Health)

More from the Same Authors