Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 2B-2
Chenjian Gao · Rui Ding · Lingzhi LI · Fan Yang · Xingting Yao · Jianxin Li · Bing Su · Zhen Shen · Tongda Xu · Shuai Zhang · Ji-Rong Wen · Lin Guo · Fanrong Li · Kehua Guo · Zhongshu Wang · Zhi Chen · Xiangyuan Zhu · Zitao Mo · Dailan He · Hui Xiong · Yan Wang · Zheng Wu · Wenbing Tao · Jian Cheng · Haoyi Zhou · Li Shen · Ping Tan · Liwei Wang · Hongwei Qin

Tue Dec 06 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) @

Author Information

Chenjian Gao (SenseTime Research)
Rui Ding (Central South University)
Lingzhi LI (Alibaba Group)
Fan Yang (Huazhong University of Science and Technology)
Xingting Yao (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Jianxin Li (Beihang University)
Bing Su (Renmin University of China)
Zhen Shen (Alibaba Group)
Tongda Xu (Tsinghua University)
Shuai Zhang (Beihang University)
Ji-Rong Wen (Renmin University of China)
Lin Guo (Huazhong University of Science and Technology)
Lin Guo

MS student Huazhong University of Science and Technology (hust.edu.cn) 2021 – 2024 Undergrad student Zhengzhou University (zzu.edu.cn) 2017 – 2021

Fanrong Li (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Kehua Guo (Central South University, China)
Zhongshu Wang (Alibaba Group)
Zhi Chen (Huazhong University of Science and Technology)
Xiangyuan Zhu (Central South University, China)
Zitao Mo (Institute of automation, Chinese academy of science, Chinese Academy of Sciences)
Dailan He (SenseTime Research)
Hui Xiong
Yan Wang (sensetime)
Zheng Wu
Wenbing Tao (Huazhong University of Science and Technology)
Jian Cheng (Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences)
Haoyi Zhou (Beihang University)
Li Shen (University of Oxford)
Ping Tan (Simon Fraser University)
Liwei Wang (Central South University)
Hongwei Qin (SenseTime)

More from the Same Authors