Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 2B-1
Yehui Tang · Jian Wang · Zheng Chen · man zhou · Peng Gao · Chenyang Si · SHANGKUN SUN · Yixing Xu · Weihao Yu · Xinghao Chen · Kai Han · Hu Yu · Yulun Zhang · Chenhui Gou · Teli Ma · Yuanqi Chen · Yunhe Wang · Hongsheng Li · Jinjin Gu · Jianyuan Guo · Qiman Wu · Pan Zhou · Yu Zhu · Jie Huang · Chang Xu · Yichen Zhou · Haocheng Feng · Guodong Guo · yongbing zhang · Ziyi Lin · Feng Zhao · Ge Li · Junyu Han · Jinwei Gu · Jifeng Dai · Chao Xu · Xinchao Wang · Linghe Kong · Shuicheng Yan · Yu Qiao · Chen Change Loy · Xin Yuan · Errui Ding · Yunhe Wang · Deyu Meng · Jingdong Wang · Chongyi Li

Tue Dec 06 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) @

Author Information

Yehui Tang (Peking University)
Jian Wang (Baidu)
Zheng Chen (Shanghai Jiao Tong University)
man zhou (University of Science and Technology of China)
Peng Gao (Shanghai AI Lab)
Chenyang Si (Sea AI Lab)
SHANGKUN SUN (Peking University)
Yixing Xu (Huawei Noah's Ark Lab)
Weihao Yu (National University of Singapore)
Xinghao Chen (Huawei Noah's Ark Lab)
Kai Han (Huawei Noah's Ark Lab)
Hu Yu (University of Science and Technology of China)
Yulun Zhang (ETH Zürich)
Chenhui Gou (Australian National University)
Teli Ma (Shanghai Artificial Intelligence Laboratory)
Yuanqi Chen (SECE, Peking University)
Yunhe Wang (Huawei Noah's Ark Lab)
Hongsheng Li (The Chinese University of Hong Kong)
Jinjin Gu (University of Sydney)
Jianyuan Guo (University of Sydney)
Qiman Wu (National Pedagogical University M. Dragomanov)
Pan Zhou (SEA AI Lab)

Currently, I am a senior Research Scientist in Sea AI Lab of Sea group. Before, I worked in Salesforce as a research scientist during 2019 to 2021. I completed my Ph.D. degree in 2019 at the National University of Singapore (NUS), fortunately advised by Prof. Jiashi Feng and Prof. Shuicheng Yan. Before studying in NUS, I graduated from Peking University (PKU) in 2016 and during this period, I was fortunately directed by Prof. Zhouchen Lin and Prof. Chao Zhang in ZERO Lab. During the research period, I also work closely with Prof. Xiaotong Yuan. I also spend several wonderful months in 2018 at Georgia Tech as visiting student hosted by Prof. Huan Xu.

Yu Zhu (Baidu)
Jie Huang (University of Science and Technology of China)
Chang Xu (University of Sydney)
Yichen Zhou (Sea Group)
Haocheng Feng (Baidu)
Guodong Guo (West Virginia University)
yongbing zhang (Harbin Institute of Technology (Shenzhen))
Ziyi Lin (The Chinese University of Hong Kong)
Feng Zhao (University of Science and Technology of China)
Ge Li (SECE, Shenzhen Graduate School, Peking University)
Junyu Han (Baidu)
Jinwei Gu (Nvidia)
Jifeng Dai (Tsinghua University)
Chao Xu (Peking University)
Xinchao Wang
Linghe Kong (Shanghai Jiao Tong University)
Shuicheng Yan (Sea AI Lab)
Yu Qiao (Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences)
Chen Change Loy (Nanyang Technological University)
Xin Yuan (Bell Labs)
Errui Ding (Baidu Inc.)
Yunhe Wang (Huawei Noah's Ark Lab)
Deyu Meng (Xi'an Jiaotong University)
Jingdong Wang (Microsoft)
Chongyi Li ( Nanyang Technological University)

More from the Same Authors