Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 2A-2
Harikrishnan N B · Jianhao Ding · Juha Harviainen · Yizhen Wang · Lue Tao · Oren Mangoubi · Tong Bu · Nisheeth Vishnoi · Mohannad Alhanahnah · Mikko Koivisto · Aditi Kathpalia · Lei Feng · Nithin Nagaraj · Hongxin Wei · Xiaozhu Meng · Petteri Kaski · Zhaofei Yu · Tiejun Huang · Ke Wang · Jinfeng Yi · Jian Liu · Sheng-Jun Huang · Mihai Christodorescu · Songcan Chen · Somesh Jha

Tue Dec 06 05:30 PM -- 05:45 PM (PST) @

Author Information

Harikrishnan N B (BITS Pilani KK Birla Goa Campus)
Jianhao Ding (Peking University)
Juha Harviainen (University of Helsinki)
Yizhen Wang (VISA)
Lue Tao (Nanjing University)
Oren Mangoubi (Worcester Polytechnic Institute)
Tong Bu (Peking University)
Nisheeth Vishnoi (Yale University)
Mohannad Alhanahnah (University of Wisconsin-Madison)
Mikko Koivisto (University of Helsinki)
Aditi Kathpalia
Lei Feng (Nanyang Technological University, Singapore)
Nithin Nagaraj (National Institute of Advanced Studies)
Hongxin Wei (Nanyang Technological University)
Xiaozhu Meng (Rice University)
Petteri Kaski (Aalto University)
Zhaofei Yu (Peking University)
Tiejun Huang (Peking University)
Ke Wang (Visa Research)
Jinfeng Yi (JD AI Research)
Jian Liu (University of Leeds)
Sheng-Jun Huang (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)
Mihai Christodorescu (Google)
Songcan Chen (Nanjing University of Aeronautics and Astronautics)
Somesh Jha (University of Wisconsin, Madison)

More from the Same Authors