Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 2A-1
Caio Kalil Lauand · Ryan Strauss · Yasong Feng · lingyu gu · Alireza Fathollah Pour · Oren Mangoubi · Jianhao Ma · Binghui Li · Hassan Ashtiani · Yongqi Du · Salar Fattahi · Sean Meyn · Jikai Jin · Nisheeth Vishnoi · zengfeng Huang · Junier B Oliva · yuan zhang · Han Zhong · Tianyu Wang · John Hopcroft · Di Xie · Shiliang Pu · Liwei Wang · Robert Qiu · Zhenyu Liao

Tue Dec 06 05:00 PM -- 05:15 PM (PST) @

Author Information

Caio Kalil Lauand (University of Florida)

Caio Kalil Lauand (caio.kalillauand@ufl.edu) received the B.S.E.E. degree from the University of North Florida. He is a Ph.D. student in the University of Florida under the supervision of Prof. Sean Meyn. His focus is on stochastic approximation and applications such as optimization and reinforcement learning.

Ryan Strauss (Amazon)
Yasong Feng (Fudan University)
lingyu gu (Huazhong University of Science and Technology)
Alireza Fathollah Pour (McMaster University)
Oren Mangoubi (Worcester Polytechnic Institute)
Jianhao Ma (University of Michigan)
Binghui Li (Peking University)
Hassan Ashtiani (McMaster University)
Yongqi Du (Huazhong University of Science and Technology)
Salar Fattahi (University of Michigan)
Sean Meyn (University of Florida)
Jikai Jin (Peking University)
Nisheeth Vishnoi (Yale University)
zengfeng Huang (Fudan University)
Junier B Oliva (Carnegie Mellon University)
yuan zhang (hikvision)
Han Zhong (Peking University)
Tianyu Wang (Fudan University)
John Hopcroft (Cornell University)
Di Xie (Hikvision Research Institute)
Shiliang Pu (Zhejiang University)
Liwei Wang (Peking University)
Robert Qiu (Huazhong University of Science and Technology)
Zhenyu Liao (Huazhong University of Science and Technology)

More from the Same Authors