Timezone: »

 
Lightning Talk
Lightning Talks 1B-1
Qitian Wu · Runlin Lei · Rongqin Chen · Luca Pinchetti · Yangze Zhou · Abhinav Kumar · Hans Hao-Hsun Hsu · Wentao Zhao · Chenhao Tan · Zhen Wang · Shenghui Zhang · Yuesong Shen · Tommaso Salvatori · Gitta Kutyniok · Zenan Li · Amit Sharma · Leong Hou U · Yordan Yordanov · Christian Tomani · Bruno Ribeiro · Yaliang Li · David P Wipf · Daniel Cremers · Bolin Ding · Beren Millidge · Ye Li · Yuhang Song · Junchi Yan · Zhewei Wei · Thomas Lukasiewicz

Tue Dec 06 09:00 AM -- 09:15 AM (PST) @

Author Information

Qitian Wu (Shanghai Jiao Tong University)
Runlin Lei (Renmin University of China)
Rongqin Chen (University of Macau)
Luca Pinchetti (University of Oxford)
Yangze Zhou (Purdue University)
Abhinav Kumar (Microsoft Research, India)
Hans Hao-Hsun Hsu (Technische Universität München)
Wentao Zhao (Shanghai Jiao Tong University)
Chenhao Tan (University of Chicago)
Zhen Wang (Alibaba)

I got my ph.d. from Sun Yat-sen University (a joint program of my school and Microsoft Research Asian). Now, I am working for Alibaba. I had research background on knowledge graph related topics. But now, I am interested in reinforcement learning (RL) and working for a post-doc in RL direction.

Shenghui Zhang (University of Macau)
Yuesong Shen (Technical University of Munich)
Tommaso Salvatori (University of Oxford)
Gitta Kutyniok (LMU München)
Zenan Li (SJTU)
Amit Sharma (Microsoft Research)
Leong Hou U (University of macau)
Yordan Yordanov (University of Oxford)
Christian Tomani (Technical University Munich)
Bruno Ribeiro (Purdue)
Yaliang Li (Alibaba)
David P Wipf (AWS)
Daniel Cremers (Technical University of Munich)
Bolin Ding (Alibaba Group)
Beren Millidge (University of Edinburgh)
Ye Li (Shenzhen Institutes of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Chinese Academy of Sciences)
Yuhang Song (University of Oxford)
Junchi Yan (Shanghai Jiao Tong University)
Zhewei Wei (Renmin University of China)
Thomas Lukasiewicz (University of Oxford)

More from the Same Authors