Timezone: »

 
Spotlight
BMU-MoCo: Bidirectional Momentum Update for Continual Video-Language Modeling
Yizhao Gao · Nanyi Fei · Haoyu Lu · Zhiwu Lu · Hao Jiang · Yijie Li · Zhao Cao

Thu Dec 08 05:00 PM -- 07:00 PM (PST) @

Video-language models suffer from forgetting old/learned knowledge when trained with streaming data. In this work, we thus propose a continual video-language modeling (CVLM) setting, where models are supposed to be sequentially trained on five widely-used video-text datasets with different data distributions. Although most of existing continual learning methods have achieved great success by exploiting extra information (e.g., memory data of past tasks) or dynamically extended networks, they cause enormous resource consumption when transferred to our CVLM setting. To overcome the challenges (i.e., catastrophic forgetting and heavy resource consumption) in CVLM, we propose a novel cross-modal MoCo-based model with bidirectional momentum update (BMU), termed BMU-MoCo. Concretely, our BMU-MoCo has two core designs: (1) Different from the conventional MoCo, we apply the momentum update to not only momentum encoders but also encoders (i.e., bidirectional) at each training step, which enables the model to review the learned knowledge retained in the momentum encoders. (2) To further enhance our BMU-MoCo by utilizing earlier knowledge, we additionally maintain a pair of global momentum encoders (only initialized at the very beginning) with the same BMU strategy. Extensive results show that our BMU-MoCo remarkably outperforms recent competitors w.r.t. video-text retrieval performance and forgetting rate, even without using any extra data or dynamic networks.

Author Information

Yizhao Gao (Renmin University of China)
Nanyi Fei (Renmin University of China)
Haoyu Lu (Renmin University of China)
Zhiwu Lu (Renmin University of China)
Hao Jiang (Huawei Technologies Ltd.)
Yijie Li (Xidian University)
Zhao Cao (Huawei Technologies Ltd.)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: Fine-Grained Analysis of Stability and Generalization for Modern Meta Learning Algorithms »
  Jiechao Guan · Yong Liu · Zhiwu Lu
 • 2022 Poster: LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling »
  Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-2 »
  Yichuan Mo · Botao Yu · Gang Li · Zezhong Xu · Haoran Wei · Arsene Fansi Tchango · Raef Bassily · Haoyu Lu · Qi Zhang · Songming Liu · Mingyu Ding · Peiling Lu · Yifei Wang · Xiang Li · Dongxian Wu · Ping Guo · Wen Zhang · Hao Zhongkai · Mehryar Mohri · Rishab Goel · Yisen Wang · Yifei Wang · Yangguang Zhu · Zhi Wen · Ananda Theertha Suresh · Chengyang Ying · Yujie Wang · Peng Ye · Rui Wang · Nanyi Fei · Hui Chen · Yiwen Guo · Wei Hu · Chenglong Liu · Julien Martel · Yuqi Huo · Wu Yichao · Hang Su · Yisen Wang · Peng Wang · Huajun Chen · Xu Tan · Jun Zhu · Ding Liang · Zhiwu Lu · Joumana Ghosn · Shanshan Zhang · Wei Ye · Ze Cheng · Shikun Zhang · Tao Qin · Tie-Yan Liu
 • 2022 Spotlight: LGDN: Language-Guided Denoising Network for Video-Language Modeling »
  Haoyu Lu · Mingyu Ding · Nanyi Fei · Yuqi Huo · Zhiwu Lu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-1 »
  Ziyi Wang · Nian Liu · Yaming Yang · Qilong Wang · Yuanxin Liu · Zongxin Yang · Yizhao Gao · Yanchen Deng · Dongze Lian · Nanyi Fei · Ziyu Guan · Xiao Wang · Shufeng Kong · Xumin Yu · Daquan Zhou · Yi Yang · Fandong Meng · Mingze Gao · Caihua Liu · Yongming Rao · Zheng Lin · Haoyu Lu · Zhe Wang · Jiashi Feng · Zhaolin Zhang · Deyu Bo · Xinchao Wang · Chuan Shi · Jiangnan Li · Jiangtao Xie · Jie Zhou · Zhiwu Lu · Wei Zhao · Bo An · Jiwen Lu · Peihua Li · Jian Pei · Hao Jiang · Cai Xu · Peng Fu · Qinghua Hu · Yijie Li · Weigang Lu · Yanan Cao · Jianbin Huang · Weiping Wang · Zhao Cao · Jie Zhou
 • 2022 Spotlight: Fine-Grained Analysis of Stability and Generalization for Modern Meta Learning Algorithms »
  Jiechao Guan · Yong Liu · Zhiwu Lu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4A-1 »
  Jiawei Huang · Su Jia · Abdurakhmon Sadiev · Ruomin Huang · Yuanyu Wan · Denizalp Goktas · Jiechao Guan · Andrew Li · Wei-Wei Tu · Li Zhao · Amy Greenwald · Jiawei Huang · Dmitry Kovalev · Yong Liu · Wenjie Liu · Peter Richtarik · Lijun Zhang · Zhiwu Lu · R Ravi · Tao Qin · Wei Chen · Hu Ding · Nan Jiang · Tie-Yan Liu
 • 2021 Poster: Compressed Video Contrastive Learning »
  Yuqi Huo · Mingyu Ding · Haoyu Lu · Nanyi Fei · Zhiwu Lu · Ji-Rong Wen · Ping Luo
 • 2018 Poster: Domain-Invariant Projection Learning for Zero-Shot Recognition »
  An Zhao · Mingyu Ding · Jiechao Guan · Zhiwu Lu · Tao Xiang · Ji-Rong Wen