Timezone: »

 
Spotlight
How and Why to Manipulate Your Own Agent: On the Incentives of Users of Learning Agents
Yoav Kolumbus · Noam Nisan

Thu Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @

The usage of automated learning agents is becoming increasingly prevalent in many online economic applications such as online auctions and automated trading. Motivated by such applications, this paper is dedicated to fundamental modeling and analysis of the strategic situations that the users of automated learning agents are facing. We consider strategic settings where several users engage in a repeated online interaction, assisted by regret-minimizing learning agents that repeatedly play a "game" on their behalf. We propose to view the outcomes of the agents' dynamics as inducing a "meta-game" between the users. Our main focus is on whether users can benefit in this meta-game from "manipulating" their own agents by misreporting their parameters to them. We define a general framework to model and analyze these strategic interactions between users of learning agents for general games and analyze the equilibria induced between the users in three classes of games. We show that, generally, users have incentives to misreport their parameters to their own agents, and that such strategic user behavior can lead to very different outcomes than those anticipated by standard analysis.

Author Information

Yoav Kolumbus (Hebrew University of Jerusalem)
Noam Nisan (Hebrew University of Jerusalem)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2021 : Deep Reinforcement Learning Explanation via Model Transforms »
  Sarah Keren · Yoav Kolumbus · Jeffrey S Rosenschein · David Parkes · Mira Finkelstein
 • 2023 Poster: Asynchronous Proportional Response Dynamics in Markets with Adversarial Scheduling »
  Yoav Kolumbus · Menahem Levy · Noam Nisan
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-4 »
  Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-2 »
  Qiang LI · Zhiwei Xu · Jia-Qi Yang · Thai Hung Le · Haoxuan Qu · Yang Li · Artyom Sorokin · Peirong Zhang · Mira Finkelstein · Nitsan levy · Chung-Yiu Yau · dapeng li · Thommen Karimpanal George · De-Chuan Zhan · Nazar Buzun · Jiajia Jiang · Li Xu · Yichuan Mo · Yujun Cai · Yuliang Liu · Leonid Pugachev · Bin Zhang · Lucy Liu · Hoi-To Wai · Liangliang Shi · Majid Abdolshah · Yoav Kolumbus · Lin Geng Foo · Junchi Yan · Mikhail Burtsev · Lianwen Jin · Yuan Zhan · Dung Nguyen · David Parkes · Yunpeng Baiia · Jun Liu · Kien Do · Guoliang Fan · Jeffrey S Rosenschein · Sunil Gupta · Sarah Keren · Svetha Venkatesh
 • 2022 Spotlight: Explainable Reinforcement Learning via Model Transforms »
  Mira Finkelstein · Nitsan levy · Lucy Liu · Yoav Kolumbus · David Parkes · Jeffrey S Rosenschein · Sarah Keren
 • 2022 Poster: Explainable Reinforcement Learning via Model Transforms »
  Mira Finkelstein · Nitsan levy · Lucy Liu · Yoav Kolumbus · David Parkes · Jeffrey S Rosenschein · Sarah Keren
 • 2022 Poster: The Query Complexity of Cake Cutting »
  Simina Branzei · Noam Nisan
 • 2018 Poster: Universal Growth in Production Economies »
  Simina Branzei · Ruta Mehta · Noam Nisan