Timezone: »

 
Spotlight
Heatmap Distribution Matching for Human Pose Estimation
Haoxuan Qu · Li Xu · Yujun Cai · Lin Geng Foo · Jun Liu

Thu Dec 08 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @

For tackling the task of 2D human pose estimation, the great majority of the recent methods regard this task as a heatmap estimation problem, and optimize the heatmap prediction using the Gaussian-smoothed heatmap as the optimization objective and using the pixel-wise loss (e.g. MSE) as the loss function. In this paper, we show that optimizing the heatmap prediction in such a way, the model performance of body joint localization, which is the intrinsic objective of this task, may not be consistently improved during the optimization process of the heatmap prediction. To address this problem, from a novel perspective, we propose to formulate the optimization of the heatmap prediction as a distribution matching problem between the predicted heatmap and the dot annotation of the body joint directly. By doing so, our proposed method does not need to construct the Gaussian-smoothed heatmap and can achieve a more consistent model performance improvement during the optimization of the heatmap prediction. We show the effectiveness of our proposed method through extensive experiments on the COCO dataset and the MPII dataset.

Author Information

Haoxuan Qu (Singapore University of Technology and Design)
Li Xu (Singapore University of Technology and Design)
Yujun Cai (Nanyang Technological University)
Lin Geng Foo (Singapore University of Technology and Design)
Jun Liu (Singapore University of Technology and Design)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-2 »
    Qiang LI · Zhiwei Xu · Jia-Qi Yang · Thai Hung Le · Haoxuan Qu · Yang Li · Artyom Sorokin · Peirong Zhang · Mira Finkelstein · Nitsan levy · Chung-Yiu Yau · dapeng li · Thommen Karimpanal George · De-Chuan Zhan · Nazar Buzun · Jiajia Jiang · Li Xu · Yichuan Mo · Yujun Cai · Yuliang Liu · Leonid Pugachev · Bin Zhang · Lucy Liu · Hoi-To Wai · Liangliang Shi · Majid Abdolshah · Yoav Kolumbus · Lin Geng Foo · Junchi Yan · Mikhail Burtsev · Lianwen Jin · Yuan Zhan · Dung Nguyen · David Parkes · Yunpeng Baiia · Jun Liu · Kien Do · Guoliang Fan · Jeffrey S Rosenschein · Sunil Gupta · Sarah Keren · Svetha Venkatesh
  • 2021 Poster: Adaptive Data Augmentation on Temporal Graphs »
    Yiwei Wang · Yujun Cai · Yuxuan Liang · Henghui Ding · Changhu Wang · Siddharth Bhatia · Bryan Hooi
  • 2021 Poster: Direct Multi-view Multi-person 3D Pose Estimation »
    tao wang · Jianfeng Zhang · Yujun Cai · Shuicheng Yan · Jiashi Feng