Timezone: »

 
Poster
Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation
Zongxin Yang · Yi Yang

Tue Nov 29 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #919

This paper focuses on developing a more effective method of hierarchical propagation for semi-supervised Video Object Segmentation (VOS). Based on vision transformers, the recently-developed Associating Objects with Transformers (AOT) approach introduces hierarchical propagation into VOS and has shown promising results. The hierarchical propagation can gradually propagate information from past frames to the current frame and transfer the current frame feature from object-agnostic to object-specific. However, the increase of object-specific information will inevitably lead to the loss of object-agnostic visual information in deep propagation layers. To solve such a problem and further facilitate the learning of visual embeddings, this paper proposes a Decoupling Features in Hierarchical Propagation (DeAOT) approach. Firstly, DeAOT decouples the hierarchical propagation of object-agnostic and object-specific embeddings by handling them in two independent branches. Secondly, to compensate for the additional computation from dual-branch propagation, we propose an efficient module for constructing hierarchical propagation, i.e., Gated Propagation Module, which is carefully designed with single-head attention. Extensive experiments show that DeAOT significantly outperforms AOT in both accuracy and efficiency. On YouTube-VOS, DeAOT can achieve 86.0% at 22.4fps and 82.0% at 53.4fps. Without test-time augmentations, we achieve new state-of-the-art performance on four benchmarks, i.e., YouTube-VOS (86.2%), DAVIS 2017 (86.2%), DAVIS 2016 (92.9%), and VOT 2020 (0.622 EAO). Project page: https://github.com/z-x-yang/AOT.

Author Information

Zongxin Yang (Zhejiang University)
Yi Yang (Zhejiang University)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-3 »
  Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · Weicong Liang · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu
 • 2022 Spotlight: Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation »
  Zongxin Yang · Yi Yang
 • 2022 Spotlight: Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation »
  Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-1 »
  Ziyi Wang · Nian Liu · Yaming Yang · Qilong Wang · Yuanxin Liu · Zongxin Yang · Yizhao Gao · Yanchen Deng · Dongze Lian · Nanyi Fei · Ziyu Guan · Xiao Wang · Shufeng Kong · Xumin Yu · Daquan Zhou · Yi Yang · Fandong Meng · Mingze Gao · Caihua Liu · Yongming Rao · Zheng Lin · Haoyu Lu · Zhe Wang · Jiashi Feng · Zhaolin Zhang · Deyu Bo · Xinchao Wang · Chuan Shi · Jiangnan Li · Jiangtao Xie · Jie Zhou · Zhiwu Lu · Wei Zhao · Bo An · Jiwen Lu · Peihua Li · Jian Pei · Hao Jiang · Cai Xu · Peng Fu · Qinghua Hu · Yijie Li · Weigang Lu · Yanan Cao · Jianbin Huang · Weiping Wang · Zhao Cao · Jie Zhou
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1A-4 »
  Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Elo├»se Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu
 • 2022 Spotlight: GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models »
  Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang
 • 2022 Poster: Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation »
  Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
 • 2022 Poster: GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models »
  Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang