Timezone: »

 
Poster
GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models
Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang

Wed Nov 30 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J #631

Prevalent semantic segmentation solutions are, in essence, a dense discriminative classifier of p(class|pixel feature). Though straightforward, this de facto paradigm neglects the underlying data distribution p(pixel feature|class), and struggles to identify out-of-distribution data. Going beyond this, we propose GMMSeg, a new family of segmentation models that rely on a dense generative classifier for the joint distribution p(pixel feature,class). For each class, GMMSeg builds Gaussian Mixture Models (GMMs) via Expectation-Maximization (EM), so as to capture class-conditional densities. Meanwhile, the deep dense representation is end-to-end trained in a discriminative manner, i.e., maximizing p(class|pixel feature). This endows GMMSeg with the strengths of both generative and discriminative models. With a variety of segmentation architectures and backbones, GMMSeg outperforms the discriminative counterparts on three closed-set datasets. More impressively, without any modification, GMMSeg even performs well on open-world datasets. We believe this work brings fundamental insights into the related fields.

Author Information

Chen Liang
Wenguan Wang (University of Technology Sydney)

Currently I am a Lecturer and ARC DECRA Fellow at the ReLER lab@University of Technology Sydney. My research interests lie in the intersection of computer vision, artificial intelligence, and cognition. The ultimate goal of my research is to develop a machine that can perceive, reason, and plan in real-world scenes like humans.

Jiaxu Miao (Zhejiang University)
Yi Yang (Zhejiang University)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-3 »
  Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · Weicong Liang · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu
 • 2022 Spotlight: Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation »
  Zongxin Yang · Yi Yang
 • 2022 Spotlight: Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation »
  Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-1 »
  Ziyi Wang · Nian Liu · Yaming Yang · Qilong Wang · Yuanxin Liu · Zongxin Yang · Yizhao Gao · Yanchen Deng · Dongze Lian · Nanyi Fei · Ziyu Guan · Xiao Wang · Shufeng Kong · Xumin Yu · Daquan Zhou · Yi Yang · Fandong Meng · Mingze Gao · Caihua Liu · Yongming Rao · Zheng Lin · Haoyu Lu · Zhe Wang · Jiashi Feng · Zhaolin Zhang · Deyu Bo · Xinchao Wang · Chuan Shi · Jiangnan Li · Jiangtao Xie · Jie Zhou · Zhiwu Lu · Wei Zhao · Bo An · Jiwen Lu · Peihua Li · Jian Pei · Hao Jiang · Cai Xu · Peng Fu · Qinghua Hu · Yijie Li · Weigang Lu · Yanan Cao · Jianbin Huang · Weiping Wang · Zhao Cao · Jie Zhou
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-4 »
  Yangrui Chen · Zhiyang Chen · Liang Zhang · Hanqing Wang · Jiaqi Han · Shuchen Wu · shaohui peng · Ganqu Cui · Yoav Kolumbus · Noemi Elteto · Xing Hu · Anwen Hu · Wei Liang · Cong Xie · Lifan Yuan · Noam Nisan · Wenbing Huang · Yousong Zhu · Ishita Dasgupta · Luc V Gool · Tingyang Xu · Rui Zhang · Qin Jin · Zhaowen Li · Meng Ma · Bingxiang He · Yangyi Chen · Juncheng Gu · Wenguan Wang · Ke Tang · Yu Rong · Eric Schulz · Fan Yang · Wei Li · Zhiyuan Liu · Jiaming Guo · Yanghua Peng · Haibin Lin · Haixin Wang · Qi Yi · Maosong Sun · Ruizhi Chen · Chuan Wu · Chaoyang Zhao · Yibo Zhu · Liwei Wu · xishan zhang · Zidong Du · Rui Zhao · Jinqiao Wang · Ling Li · Qi Guo · Ming Tang · Yunji Chen
 • 2022 Spotlight: Towards Versatile Embodied Navigation »
  Hanqing Wang · Wei Liang · Luc V Gool · Wenguan Wang
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-4 »
  Ziyue Jiang · Zeeshan Khan · Yuxiang Yang · Chenze Shao · Yichong Leng · Zehao Yu · Wenguan Wang · Xian Liu · Zehua Chen · Yang Feng · Qianyi Wu · James Liang · C.V. Jawahar · Junjie Yang · Zhe Su · Songyou Peng · Yufei Xu · Junliang Guo · Michael Niemeyer · Hang Zhou · Zhou Zhao · Makarand Tapaswi · Dongfang Liu · Qian Yang · Torsten Sattler · Yuanqi Du · Haohe Liu · Jing Zhang · Andreas Geiger · Yi Ren · Long Lan · Jiawei Chen · Wayne Wu · Dahua Lin · Dacheng Tao · Xu Tan · Jinglin Liu · Ziwei Liu · 振辉 叶 · Danilo Mandic · Lei He · Xiangyang Li · Tao Qin · sheng zhao · Tie-Yan Liu
 • 2022 Spotlight: Learning Equivariant Segmentation with Instance-Unique Querying »
  Wenguan Wang · James Liang · Dongfang Liu
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1A-4 »
  Siwei Wang · Jing Liu · Nianqiao Ju · Shiqian Li · Eloïse Berthier · Muhammad Faaiz Taufiq · Arsene Fansi Tchango · Chen Liang · Chulin Xie · Jordan Awan · Jean-Francois Ton · Ziad Kobeissi · Wenguan Wang · Xinwang Liu · Kewen Wu · Rishab Goel · Jiaxu Miao · Suyuan Liu · Julien Martel · Ruobin Gong · Francis Bach · Chi Zhang · Rob Cornish · Sanmi Koyejo · Zhi Wen · Yee Whye Teh · Yi Yang · Jiaqi Jin · Bo Li · Yixin Zhu · Vinayak Rao · Wenxuan Tu · Gaetan Marceau Caron · Arnaud Doucet · Xinzhong Zhu · Joumana Ghosn · En Zhu
 • 2022 Spotlight: GMMSeg: Gaussian Mixture based Generative Semantic Segmentation Models »
  Chen Liang · Wenguan Wang · Jiaxu Miao · Yi Yang
 • 2022 Poster: Feature-Proxy Transformer for Few-Shot Segmentation »
  Jian-Wei Zhang · Yifan Sun · Yi Yang · Wei Chen
 • 2022 Poster: Learning Equivariant Segmentation with Instance-Unique Querying »
  Wenguan Wang · James Liang · Dongfang Liu
 • 2022 Poster: Decoupling Features in Hierarchical Propagation for Video Object Segmentation »
  Zongxin Yang · Yi Yang
 • 2022 Poster: Towards Versatile Embodied Navigation »
  Hanqing Wang · Wei Liang · Luc V Gool · Wenguan Wang