Timezone: »

 
Poster
MultiScan: Scalable RGBD scanning for 3D environments with articulated objects
Yongsen Mao · Yiming Zhang · Hanxiao Jiang · Angel Chang · Manolis Savva

Wed Nov 30 09:00 AM -- 11:00 AM (PST) @ Hall J #1042

We introduce MultiScan, a scalable RGBD dataset construction pipeline leveraging commodity mobile devices to scan indoor scenes with articulated objects and web-based semantic annotation interfaces to efficiently annotate object and part semantics and part mobility parameters. We use this pipeline to collect 273 scans of 117 indoor scenes containing 10957 objects and 5129 parts. The resulting MultiScan dataset provides RGBD streams with per-frame camera poses, textured 3D surface meshes, richly annotated part-level and object-level semantic labels, and part mobility parameters. We validate our dataset on instance segmentation and part mobility estimation tasks and benchmark methods for these tasks from prior work. Our experiments show that part segmentation and mobility estimation in real 3D scenes remain challenging despite recent progress in 3D object segmentation.

Author Information

Yongsen Mao (Simon Fraser University)
Yiming Zhang (Simon Fraser University)
Hanxiao Jiang (Simon Fraser University)
Angel Chang (Simon Fraser University)
Manolis Savva (Simon Fraser University)

More from the Same Authors

 • 2021 Spotlight: Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat »
  Andrew Szot · Alexander Clegg · Eric Undersander · Erik Wijmans · Yili Zhao · John Turner · Noah Maestre · Mustafa Mukadam · Devendra Singh Chaplot · Oleksandr Maksymets · Aaron Gokaslan · Vladimír Vondruš · Sameer Dharur · Franziska Meier · Wojciech Galuba · Angel Chang · Zsolt Kira · Vladlen Koltun · Jitendra Malik · Manolis Savva · Dhruv Batra
 • 2021 : Habitat-Matterport 3D Dataset (HM3D): 1000 Large-scale 3D Environments for Embodied AI »
  Santhosh Kumar Ramakrishnan · Aaron Gokaslan · Erik Wijmans · Oleksandr Maksymets · Alexander Clegg · John Turner · Eric Undersander · Wojciech Galuba · Andrew Westbury · Angel Chang · Manolis Savva · Yili Zhao · Dhruv Batra
 • 2022 : Fifteen-minute Competition Overview Video »
  Dhruv Batra · Manolis Savva · Zsolt Kira · Vincent-Pierre Berges · Karmesh Yadav · Angel Chang · Andrew Szot · Alexander Clegg · Aaron Gokaslan
 • 2023 Poster: A Step Towards Worldwide Biodiversity Assessment: The BIOSCAN-1M Insect Dataset »
  Zahra Gharaee · ZeMing Gong · Nicholas Pellegrino · Iuliia Zarubiieva · Joakim Haurum · Scott Lowe · Jaclyn McKeown · Chris Ho · Joschka McLeod · Yi-Yun Wei · Jireh Agda · Sujeevan Ratnasingham · Dirk Steinke · Angel Chang · Graham Taylor · Paul Fieguth
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-4 »
  Xiu-Shen Wei · Konstantina Dritsa · Guillaume Huguet · ABHRA CHAUDHURI · Zhenbin Wang · Kevin Qinghong Lin · Yutong Chen · Jianan Zhou · Yongsen Mao · Junwei Liang · Jinpeng Wang · Mao Ye · Yiming Zhang · Aikaterini Thoma · H.-Y. Xu · Daniel Sumner Magruder · Enwei Zhang · Jianing Zhu · Ronglai Zuo · Massimiliano Mancini · Hanxiao Jiang · Jun Zhang · Fangyun Wei · Faen Zhang · Ioannis Pavlopoulos · Zeynep Akata · Xiatian Zhu · Jingfeng ZHANG · Alexander Tong · Mattia Soldan · Chunhua Shen · Yuxin Peng · Liuhan Peng · Michael Wray · Tongliang Liu · Anjan Dutta · Yu Wu · Oluwadamilola Fasina · Panos Louridas · Angel Chang · Manik Kuchroo · Manolis Savva · Shujie LIU · Wei Zhou · Rui Yan · Gang Niu · Liang Tian · Bo Han · Eric Z. XU · Guy Wolf · Yingying Zhu · Brian Mak · Difei Gao · Masashi Sugiyama · Smita Krishnaswamy · Rong-Cheng Tu · Wenzhe Zhao · Weijie Kong · Chengfei Cai · WANG HongFa · Dima Damen · Bernard Ghanem · Wei Liu · Mike Zheng Shou
 • 2022 Spotlight: MultiScan: Scalable RGBD scanning for 3D environments with articulated objects »
  Yongsen Mao · Yiming Zhang · Hanxiao Jiang · Angel Chang · Manolis Savva
 • 2022 Competition: Habitat Rearrangement Challenge »
  Andrew Szot · Karmesh Yadav · Alexander Clegg · Vincent-Pierre Berges · Aaron Gokaslan · Angel Chang · Manolis Savva · Zsolt Kira · Dhruv Batra
 • 2021 Poster: Habitat 2.0: Training Home Assistants to Rearrange their Habitat »
  Andrew Szot · Alexander Clegg · Eric Undersander · Erik Wijmans · Yili Zhao · John Turner · Noah Maestre · Mustafa Mukadam · Devendra Singh Chaplot · Oleksandr Maksymets · Aaron Gokaslan · Vladimír Vondruš · Sameer Dharur · Franziska Meier · Wojciech Galuba · Angel Chang · Zsolt Kira · Vladlen Koltun · Jitendra Malik · Manolis Savva · Dhruv Batra
 • 2020 Poster: MultiON: Benchmarking Semantic Map Memory using Multi-Object Navigation »
  Saim Wani · Shivansh Patel · Unnat Jain · Angel Chang · Manolis Savva