Timezone: »

 
Poster
SAPA: Similarity-Aware Point Affiliation for Feature Upsampling
Hao Lu · Wenze Liu · Zixuan Ye · Hongtao Fu · Yuliang Liu · Zhiguo Cao

@

We introduce point affiliation into feature upsampling, a notion that describes the affiliation of each upsampled point to a semantic cluster formed by local decoder feature points with semantic similarity. By rethinking point affiliation, we present a generic formulation for generating upsampling kernels. The kernels encourage not only semantic smoothness but also boundary sharpness in the upsampled feature maps. Such properties are particularly useful for some dense prediction tasks such as semantic segmentation. The key idea of our formulation is to generate similarity-aware kernels by comparing the similarity between each encoder feature point and the spatially associated local region of decoder features. In this way, the encoder feature point can function as a cue to inform the semantic cluster of upsampled feature points. To embody the formulation, we further instantiate a lightweight upsampling operator, termed Similarity-Aware Point Affiliation (SAPA), and investigate its variants. SAPA invites consistent performance improvements on a number of dense prediction tasks, including semantic segmentation, object detection, depth estimation, and image matting. Code is available at: https://github.com/poppinace/sapa

Author Information

Hao Lu (Huazhong University of Science and Technology)
Wenze Liu (Huazhong University of Science and Technology)
Zixuan Ye (Huazhong University of Science and Technology)
Hongtao Fu
Yuliang Liu (Huazhong University of Science and Technology)
Zhiguo Cao (Huazhong University of Science and Technology)

Related Events (a corresponding poster, oral, or spotlight)

More from the Same Authors

 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5A-2 »
  Qiang LI · Zhiwei Xu · Jiaqi Yang · Thai Hung Le · Haoxuan Qu · Yang Li · Artyom Sorokin · Peirong Zhang · Mira Finkelstein · Nitsan levy · Chung-Yiu Yau · dapeng li · Thommen Karimpanal George · De-Chuan Zhan · Nazar Buzun · Jiajia Jiang · Li Xu · Yichuan Mo · Yujun Cai · Yuliang Liu · Leonid Pugachev · Bin Zhang · Lucy Liu · Hoi-To Wai · Liangliang Shi · Majid Abdolshah · Yoav Kolumbus · Lin Geng Foo · Junchi Yan · Mikhail Burtsev · Lianwen Jin · Yuan Zhan · Dung Nguyen · David Parkes · Yunpeng Baiia · Jun Liu · Kien Do · Guoliang Fan · Jeffrey S Rosenschein · Sunil Gupta · Sarah Keren · Svetha Venkatesh
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 5B-2 »
  Conglong Li · Mohammad Azizmalayeri · Mojan Javaheripi · Pratik Vaishnavi · Jon Hasselgren · Hao Lu · Kevin Eykholt · Arshia Soltani Moakhar · Wenze Liu · Gustavo de Rosa · Nikolai Hofmann · Minjia Zhang · Zixuan Ye · Jacob Munkberg · Amir Rahmati · Arman Zarei · Subhabrata Mukherjee · Yuxiong He · Shital Shah · Reihaneh Zohrabi · Hongtao Fu · Tomasz Religa · Yuliang Liu · Mohammad Manzuri · Mohammad Hossein Rohban · Zhiguo Cao · Caio Cesar Teodoro Mendes · Sebastien Bubeck · Farinaz Koushanfar · Debadeepta Dey
 • 2022 Spotlight: MSDS: A Large-Scale Chinese Signature and Token Digit String Dataset for Handwriting Verification »
  Peirong Zhang · Jiajia Jiang · Yuliang Liu · Lianwen Jin
 • 2022 Poster: MSDS: A Large-Scale Chinese Signature and Token Digit String Dataset for Handwriting Verification »
  Peirong Zhang · Jiajia Jiang · Yuliang Liu · Lianwen Jin