Timezone: »

 
Poster
VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components
Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li

@

Although Vision transformers (ViTs) have recently dominated many vision tasks, deploying ViT models on resource-limited devices remains a challenging problem. To address such a challenge, several methods have been proposed to compress ViTs. Most of them borrow experience in convolutional neural networks (CNNs) and mainly focus on the spatial domain. However, the compression only in the spatial domain suffers from a dramatic performance drop without fine-tuning and is not robust to noise, as the noise in the spatial domain can easily confuse the pruning criteria, leading to some parameters/channels being pruned incorrectly. Inspired by recent findings that self-attention is a low-pass filter and low-frequency signals/components are more informative to ViTs, this paper proposes compressing ViTs with low-frequency components. Two metrics named low-frequency sensitivity (LFS) and low-frequency energy (LFE) are proposed for better channel pruning and token pruning. Additionally, a bottom-up cascade pruning scheme is applied to compress different dimensions jointly. Extensive experiments demonstrate that the proposed method could save 40% ~ 60% of the FLOPs in ViTs, thus significantly increasing the throughput on practical devices with less than 1% performance drop on ImageNet-1K.

Author Information

Zhenyu Wang (Alibaba Group)
Hao Luo (Alibaba Group)
Pichao WANG (Alibaba Group)
Feng Ding (Alibaba Group)
Fan Wang (Alibaba Group)
Hao Li (alibaba group)

More from the Same Authors

 • 2022 : An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Rong Jin · Xiangyang Ji · Antoni Chan
 • 2023 Poster: Data Pruning via Moving-one-Sample-out »
  Haoru Tan · Sitong Wu · Fei Du · Yukang Chen · Zhibin Wang · Fan Wang · Xiaojuan Qi
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-3 »
  Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · Weicong Liang · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu
 • 2022 Spotlight: VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components »
  Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1B-4 »
  Andrei Atanov · Shiqi Yang · Wanshan Li · Yongchang Hao · Ziquan Liu · Jiaxin Shi · Anton Plaksin · Jiaxiang Chen · Ziqi Pan · yaxing wang · Yuxin Liu · Stepan Martyanov · Alessandro Rinaldo · Yuhao Zhou · Li Niu · Qingyuan Yang · Andrei Filatov · Yi Xu · Liqing Zhang · Lili Mou · Ruomin Huang · Teresa Yeo · kai wang · Daren Wang · Jessica Hwang · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hu Ding · Michalis Titsias · Shangling Jui · Ajay Sohmshetty · Lester Mackey · Joost van de Weijer · Hao Li · Amir Zamir · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2022 Spotlight: Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2022 Poster: Entropy-Driven Mixed-Precision Quantization for Deep Network Design »
  Zhenhong Sun · Ce Ge · Junyan Wang · Ming Lin · Hesen Chen · Hao Li · Xiuyu Sun
 • 2022 Poster: Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2021 Poster: HSVA: Hierarchical Semantic-Visual Adaptation for Zero-Shot Learning »
  Shiming Chen · Guosen Xie · Yang Liu · Qinmu Peng · Baigui Sun · Hao Li · Xinge You · Ling Shao