Timezone: »

 
Poster
Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering
Yaming Yang · Ziyu Guan · Zhe Wang · Wei Zhao · Cai Xu · Weigang Lu · Jianbin Huang

@

Recent self-supervised pre-training methods on Heterogeneous Information Networks (HINs) have shown promising competitiveness over traditional semi-supervised Heterogeneous Graph Neural Networks (HGNNs). Unfortunately, their performance heavily depends on careful customization of various strategies for generating high-quality positive examples and negative examples, which notably limits their flexibility and generalization ability. In this work, we present SHGP, a novel Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training approach, which does not need to generate any positive examples or negative examples. It consists of two modules that share the same attention-aggregation scheme. In each iteration, the Att-LPA module produces pseudo-labels through structural clustering, which serve as the self-supervision signals to guide the Att-HGNN module to learn object embeddings and attention coefficients. The two modules can effectively utilize and enhance each other, promoting the model to learn discriminative embeddings. Extensive experiments on four real-world datasets demonstrate the superior effectiveness of SHGP against state-of-the-art unsupervised baselines and even semi-supervised baselines. We release our source code at: https://github.com/kepsail/SHGP.

Author Information

Yaming Yang (Xidian University)
Ziyu Guan (Xidian University)
Zhe Wang (Xidian University)
Wei Zhao
Cai Xu (Xidian University)
Weigang Lu (Xidian University)
Jianbin Huang

More from the Same Authors

  • 2021 : AP-10K: A Benchmark for Animal Pose Estimation in the Wild »
    Hang Yu · Yufei Xu · Jing Zhang · Wei Zhao · Ziyu Guan · Dacheng Tao
  • 2022 Spotlight: Self-supervised Heterogeneous Graph Pre-training Based on Structural Clustering »
    Yaming Yang · Ziyu Guan · Zhe Wang · Wei Zhao · Cai Xu · Weigang Lu · Jianbin Huang
  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6A-1 »
    Ziyi Wang · Nian Liu · Yaming Yang · Qilong Wang · Yuanxin Liu · Zongxin Yang · Yizhao Gao · Yanchen Deng · Dongze Lian · Nanyi Fei · Ziyu Guan · Xiao Wang · Shufeng Kong · Xumin Yu · Daquan Zhou · Yi Yang · Fandong Meng · Mingze Gao · Caihua Liu · Yongming Rao · Zheng Lin · Haoyu Lu · Zhe Wang · Jiashi Feng · Zhaolin Zhang · Deyu Bo · Xinchao Wang · Chuan Shi · Jiangnan Li · Jiangtao Xie · Jie Zhou · Zhiwu Lu · Wei Zhao · Bo An · Jiwen Lu · Peihua Li · Jian Pei · Hao Jiang · Cai Xu · Peng Fu · Qinghua Hu · Yijie Li · Weigang Lu · Yanan Cao · Jianbin Huang · Weiping Wang · Zhao Cao · Jie Zhou