Timezone: »

 
Poster
Entropy-Driven Mixed-Precision Quantization for Deep Network Design
Zhenhong Sun · Ce Ge · Junyan Wang · Ming Lin · Hesen Chen · Hao Li · Xiuyu Sun

Thu Dec 01 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Hall J #423

Deploying deep convolutional neural networks on Internet-of-Things (IoT) devices is challenging due to the limited computational resources, such as limited SRAM memory and Flash storage. Previous works re-design a small network for IoT devices, and then compress the network size by mixed-precision quantization. This two-stage procedure cannot optimize the architecture and the corresponding quantization jointly, leading to sub-optimal tiny deep models. In this work, we propose a one-stage solution that optimizes both jointly and automatically. The key idea of our approach is to cast the joint architecture design and quantization as an Entropy Maximization process. Particularly, our algorithm automatically designs a tiny deep model such that: 1) Its representation capacity measured by entropy is maximized under the given computational budget; 2) Each layer is assigned with a proper quantization precision; 3) The overall design loop can be done on CPU, and no GPU is required. More impressively, our method can directly search high-expressiveness architecture for IoT devices within less than half a CPU hour. Extensive experiments on three widely adopted benchmarks, ImageNet, VWW and WIDER FACE, demonstrate that our method can achieve the state-of-the-art performance in the tiny deep model regime. Code and pre-trained models are available at https://github.com/alibaba/lightweight-neural-architecture-search.

Author Information

Zhenhong Sun (Alibaba Group)
Ce Ge (Alibaba Group)
Junyan Wang (Alibaba Group)
Ming Lin (Alibaba Group)
Hesen Chen (Alibaba Group)
Hao Li (alibaba group)
Xiuyu Sun (Alibaba Group)

More from the Same Authors

 • 2022 Poster: VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components »
  Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
 • 2022 : An Empirical Study on Distribution Shift Robustness From the Perspective of Pre-Training and Data Augmentation »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Rong Jin · Xiangyang Ji · Antoni Chan
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-3 »
  Lingfeng Yang · Yao Lai · Zizheng Pan · Zhenyu Wang · Weicong Liang · Chuanyang Zheng · Jian-Wei Zhang · Peng Jin · Jing Liu · Xiuying Wei · Yao Mu · Xiang Li · YUHUI YUAN · Zizheng Pan · Yifan Sun · Yunchen Zhang · Jianfei Cai · Hao Luo · zheyang li · Jinfa Huang · Haoyu He · Yi Yang · Ping Luo · Fenglin Liu · Henghui Ding · Borui Zhao · Xiangguo Zhang · Kai Zhang · Pichao WANG · Bohan Zhuang · Wei Chen · Ruihao Gong · Zhi Yang · Xian Wu · Feng Ding · Jianfei Cai · Xiao Luo · Renjie Song · Weihong Lin · Jian Yang · Wenming Tan · Bohan Zhuang · Shanghang Zhang · Shen Ge · Fan Wang · Qi Zhang · Guoli Song · Jun Xiao · Hao Li · Ding Jia · David Clifton · Ye Ren · Fengwei Yu · Zheng Zhang · Jie Chen · Shiliang Pu · Xianglong Liu · Chao Zhang · Han Hu
 • 2022 Spotlight: Robust Graph Structure Learning over Images via Multiple Statistical Tests »
  Yaohua Wang · Fangyi Zhang · Ming Lin · Senzhang Wang · Xiuyu Sun · Rong Jin
 • 2022 Spotlight: VTC-LFC: Vision Transformer Compression with Low-Frequency Components »
  Zhenyu Wang · Hao Luo · Pichao WANG · Feng Ding · Fan Wang · Hao Li
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-1 »
  Yushun Zhang · Duc Nguyen · Jiancong Xiao · Wei Jiang · Yaohua Wang · Yilun Xu · Zhen LI · Anderson Ye Zhang · Ziming Liu · Fangyi Zhang · Gilles Stoltz · Congliang Chen · Gang Li · Yanbo Fan · Ruoyu Sun · Naichen Shi · Yibo Wang · Ming Lin · Max Tegmark · Lijun Zhang · Jue Wang · Ruoyu Sun · Tommi Jaakkola · Senzhang Wang · Zhi-Quan Luo · Xiuyu Sun · Zhi-Quan Luo · Tianbao Yang · Rong Jin
 • 2022 Spotlight: Lightning Talks 1B-4 »
  Andrei Atanov · Shiqi Yang · Wanshan Li · Yongchang Hao · Ziquan Liu · Jiaxin Shi · Anton Plaksin · Jiaxiang Chen · Ziqi Pan · yaxing wang · Yuxin Liu · Stepan Martyanov · Alessandro Rinaldo · Yuhao Zhou · Li Niu · Qingyuan Yang · Andrei Filatov · Yi Xu · Liqing Zhang · Lili Mou · Ruomin Huang · Teresa Yeo · kai wang · Daren Wang · Jessica Hwang · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hu Ding · Michalis Titsias · Shangling Jui · Ajay Sohmshetty · Lester Mackey · Joost van de Weijer · Hao Li · Amir Zamir · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2022 Spotlight: Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2022 Poster: Robust Graph Structure Learning via Multiple Statistical Tests »
  Yaohua Wang · Fangyi Zhang · Ming Lin · Senzhang Wang · Xiuyu Sun · Rong Jin
 • 2022 Poster: Improved Fine-Tuning by Better Leveraging Pre-Training Data »
  Ziquan Liu · Yi Xu · Yuanhong Xu · Qi Qian · Hao Li · Xiangyang Ji · Antoni Chan · Rong Jin
 • 2021 Poster: HSVA: Hierarchical Semantic-Visual Adaptation for Zero-Shot Learning »
  Shiming Chen · Guosen Xie · Yang Liu · Qinmu Peng · Baigui Sun · Hao Li · Xinge You · Ling Shao