Timezone: »

 
Poster
Falconn++: A Locality-sensitive Filtering Approach for Approximate Nearest Neighbor Search
Ninh Pham · Tao Liu

@

We present Falconn++, a novel locality-sensitive filtering (LSF) approach for approximate nearest neighbor search on angular distance. Falconn++ can filter out potential far away points in any hash bucket before querying, which results in higher quality candidates compared to other hashing-based solutions. Theoretically, Falconn++ asymptotically achieves lower query time complexity than Falconn, an optimal locality-sensitive hashing scheme on angular distance. Empirically, Falconn++ achieves a higher recall-speed tradeoff than Falconn on many real-world data sets. Falconn++ is also competitive with HNSW, an efficient representative of graph-based solutions on high search recall regimes.

Author Information

Ninh Pham (University of Auckland)
Ninh Pham

Ninh Pham is a senior lecturer at University of Auckland. His research interest is designing and analysing efficient and practical randomized algorithms for large-scale machine learning and data mining tasks.

Tao Liu (University of Auckland)

More from the Same Authors

  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-4 »
    Junjie Chen · Chuanxia Zheng · JINLONG LI · Yu Shi · Shichao Kan · Yu Wang · Fermín Travi · Ninh Pham · Lei Chai · Guobing Gan · Tung-Long Vuong · Gonzalo Ruarte · Tao Liu · Li Niu · Jingjing Zou · Zequn Jie · Peng Zhang · Ming LI · Yixiong Liang · Guolin Ke · Jianfei Cai · Gaston Bujia · Sunzhu Li · Siyuan Zhou · Jingyang Lin · Xu Wang · Min Li · Zhuoming Chen · Qing Ling · Xiaolin Wei · Xiuqing Lu · Shuxin Zheng · Dinh Phung · Yigang Cen · Jianlou Si · Juan Esteban Kamienkowski · Jianxin Wang · Chen Qian · Lin Ma · Benyou Wang · Yingwei Pan · Tie-Yan Liu · Liqing Zhang · Zhihai He · Ting Yao · Tao Mei
  • 2022 Spotlight: Falconn++: A Locality-sensitive Filtering Approach for Approximate Nearest Neighbor Search »
    Ninh Pham · Tao Liu