`

Timezone: »

 
Diffractor.jl: High Level, High Performance AD for Julia
Keno Fischer

Mon Dec 13 08:20 AM -- 08:50 AM (PST) @ None

Author Information

Keno Fischer (Julia Computing Inc)

More from the Same Authors

  • 2018 : Posters (all accepted papers) + Break »
    Jianyu Wang · Denis Gudovskiy · Ziheng Jiang · Michael Kaufmann · Andreea Anghel · James Bradbury · Nikolas Ioannou · Nitin Agrawal · Emma Tosch · Gyeongin Yu · Keno Fischer · Jarrett Revels · Giuseppe Siracusano · Yaoqing Yang · Jeff Johnson · Yang You · Hector Yuen · Chris Ying · Honglei Liu · Nikoli Dryden · Xiangxi Mo · Yangzihao Wang · Amit Juneja · Micah Smith · Qian Yu · pramod gupta · Deepak Narayanan · Keshav Santhanam · Tim Capes · Abdul Dakkak · Norman Mu · Ke Deng · Liam Li · Joao Carreira · Luis Remis · Deepti Raghavan · Una-May O'Reilly · Amanpreet Singh · Mahmoud (Mido) Assran · Eugene Wu · Eytan Bakshy · Jinliang Wei · Michael Innes · Viral Shah · Haibin Lin · Conrad Sanderson · Ryan Curtin · Marcus Edel