Timezone: »

 
Opening Remarks
Qi Dou

Tue Dec 14 04:50 AM -- 05:00 AM (PST) @

Author Information

Qi Dou (The Chinese University of Hong Kong)

More from the Same Authors

  • 2022 Workshop: Medical Imaging meets NeurIPS »
    DOU QI · Konstantinos Kamnitsas · Yuankai Huo · Xiaoxiao Li · Daniel Moyer · Danielle Pace · Jonas Teuwen · Islem Rekik
  • 2021 Workshop: Medical Imaging meets NeurIPS »
    DOU QI · Marleen de Bruijne · Ben Glocker · Aasa Feragen · Herve Lombaert · Ipek Oguz · Jonas Teuwen · Islem Rekik · Darko Stern · Xiaoxiao Li
  • 2020 Workshop: Medical Imaging Meets NeurIPS »
    Jonas Teuwen · Qi Dou · Ben Glocker · Ipek Oguz · Aasa Feragen · HervĂ© Lombaert · Ender Konukoglu · Marleen de Bruijne