`

Timezone: »

 
Poster
Towards Hyperparameter-free Policy Selection for Offline Reinforcement Learning
Siyuan Zhang · Nan Jiang

Fri Dec 10 08:30 AM -- 10:00 AM (PST) @
How to select between policies and value functions produced by different training algorithms in offline reinforcement learning (RL)---which is crucial for hyperparameter tuning---is an important open question. Existing approaches based on off-policy evaluation (OPE) often require additional function approximation and hence hyperparameters, creating a chicken-and-egg situation. In this paper, we design hyperparameter-free algorithms for policy selection based on BVFT [XJ21], a recent theoretical advance in value-function selection, and demonstrate their effectiveness in discrete-action benchmarks such as Atari. To address performance degradation due to poor critics in continuous-action domains, we further combine BVFT with OPE to get the best of both worlds, and obtain a hyperparameter-tuning method for $Q$-function based OPE with theoretical guarantees as a side product.

Author Information

Siyuan Zhang (University of Illinois at Urbana-Champaign)
Nan Jiang (University of Illinois at Urbana-Champaign)

More from the Same Authors

 • 2021 : Empirical Study of Off-Policy Policy Evaluation for Reinforcement Learning »
  Cameron Voloshin · Hoang Le · Nan Jiang · Yisong Yue
 • 2021 : Retrospective Panel »
  Sergey Levine · Nando de Freitas · Emma Brunskill · Finale Doshi-Velez · Nan Jiang · Rishabh Agarwal
 • 2021 Workshop: Offline Reinforcement Learning »
  Rishabh Agarwal · Aviral Kumar · George Tucker · Justin Fu · Nan Jiang · Doina Precup · Aviral Kumar
 • 2021 Poster: Bellman-consistent Pessimism for Offline Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Ching-An Cheng · Nan Jiang · Paul Mineiro · Alekh Agarwal
 • 2021 Oral: Bellman-consistent Pessimism for Offline Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Ching-An Cheng · Nan Jiang · Paul Mineiro · Alekh Agarwal
 • 2021 Poster: Policy Finetuning: Bridging Sample-Efficient Offline and Online Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Nan Jiang · Huan Wang · Caiming Xiong · Yu Bai
 • 2020 : Towards Reliable Validation and Evaluation for Offline RL »
  Nan Jiang
 • 2020 : Panel »
  Emma Brunskill · Nan Jiang · Nando de Freitas · Finale Doshi-Velez · Sergey Levine · John Langford · Lihong Li · George Tucker · Rishabh Agarwal · Aviral Kumar
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 Poster: Provably Efficient Q-Learning with Low Switching Cost »
  Yu Bai · Tengyang Xie · Nan Jiang · Yu-Xiang Wang