Timezone: »

 
Winner talks of INTERPRET challenge
Hengbo Ma

Sat Dec 12 10:15 AM -- 10:35 AM (PST) @

Author Information

Hengbo Ma (University of California, Berkeley)

More from the Same Authors

  • 2022 Poster: Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks »
    Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
  • 2022 Spotlight: Learning Physical Dynamics with Subequivariant Graph Neural Networks »
    Jiaqi Han · Wenbing Huang · Hengbo Ma · Jiachen Li · Josh Tenenbaum · Chuang Gan
  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 4B-1 »
    Alexandra Senderovich · Zhijie Deng · Navid Ansari · Xuefei Ning · Yasmin Salehi · Xiang Huang · Chenyang Wu · Kelsey Allen · Jiaqi Han · Nikita Balagansky · Tatiana Lopez-Guevara · Tianci Li · Zhanhong Ye · Zixuan Zhou · Feng Zhou · Ekaterina Bulatova · Daniil Gavrilov · Wenbing Huang · Dennis Giannacopoulos · Hans-peter Seidel · Anton Obukhov · Kimberly Stachenfeld · Hongsheng Liu · Jun Zhu · Junbo Zhao · Hengbo Ma · Nima Vahidi Ferdowsi · Zongzhang Zhang · Vahid Babaei · Jiachen Li · Alvaro Sanchez Gonzalez · Yang Yu · Shi Ji · Maxim Rakhuba · Tianchen Zhao · Yiping Deng · Peter Battaglia · Josh Tenenbaum · Zidong Wang · Chuang Gan · Changcheng Tang · Jessica Hamrick · Kang Yang · Tobias Pfaff · Yang Li · Shuang Liang · Min Wang · Huazhong Yang · Haotian CHU · Yu Wang · Fan Yu · Bei Hua · Lei Chen · Bin Dong