`

Timezone: »

 
Towards Reliable Validation and Evaluation for Offline RL
Nan Jiang

Sat Dec 12 01:50 PM -- 02:20 PM (PST) @ None

Author Information

Nan Jiang (University of Illinois at Urbana-Champaign)

More from the Same Authors

 • 2021 : Empirical Study of Off-Policy Policy Evaluation for Reinforcement Learning »
  Cameron Voloshin · Hoang Le · Nan Jiang · Yisong Yue
 • 2021 : Retrospective Panel »
  Sergey Levine · Nando de Freitas · Emma Brunskill · Finale Doshi-Velez · Nan Jiang · Rishabh Agarwal
 • 2021 Workshop: Offline Reinforcement Learning »
  Rishabh Agarwal · Aviral Kumar · George Tucker · Justin Fu · Nan Jiang · Doina Precup · Aviral Kumar
 • 2021 Poster: Towards Hyperparameter-free Policy Selection for Offline Reinforcement Learning »
  Siyuan Zhang · Nan Jiang
 • 2021 Poster: Bellman-consistent Pessimism for Offline Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Ching-An Cheng · Nan Jiang · Paul Mineiro · Alekh Agarwal
 • 2021 Oral: Bellman-consistent Pessimism for Offline Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Ching-An Cheng · Nan Jiang · Paul Mineiro · Alekh Agarwal
 • 2021 Poster: Policy Finetuning: Bridging Sample-Efficient Offline and Online Reinforcement Learning »
  Tengyang Xie · Nan Jiang · Huan Wang · Caiming Xiong · Yu Bai
 • 2020 : Panel »
  Emma Brunskill · Nan Jiang · Nando de Freitas · Finale Doshi-Velez · Sergey Levine · John Langford · Lihong Li · George Tucker · Rishabh Agarwal · Aviral Kumar
 • 2019 : Poster and Coffee Break 2 »
  Karol Hausman · Kefan Dong · Ken Goldberg · Lihong Li · Lin Yang · Lingxiao Wang · Lior Shani · Liwei Wang · Loren Amdahl-Culleton · Lucas Cassano · Marc Dymetman · Marc Bellemare · Marcin Tomczak · Margarita Castro · Marius Kloft · Marius-Constantin Dinu · Markus Holzleitner · Martha White · Mengdi Wang · Michael Jordan · Mihailo Jovanovic · Ming Yu · Minshuo Chen · Moonkyung Ryu · Muhammad Zaheer · Naman Agarwal · Nan Jiang · Niao He · Nikolaus Yasui · Nikos Karampatziakis · Nino Vieillard · Ofir Nachum · Olivier Pietquin · Ozan Sener · Pan Xu · Parameswaran Kamalaruban · Paul Mineiro · Paul Rolland · Philip Amortila · Pierre-Luc Bacon · Prakash Panangaden · Qi Cai · Qiang Liu · Quanquan Gu · Raihan Seraj · Richard Sutton · Rick Valenzano · Robert Dadashi · Rodrigo Toro Icarte · Roshan Shariff · Roy Fox · Ruosong Wang · Saeed Ghadimi · Samuel Sokota · Sean Sinclair · Sepp Hochreiter · Sergey Levine · Sergio Valcarcel Macua · Sham Kakade · Shangtong Zhang · Sheila McIlraith · Shie Mannor · Shimon Whiteson · Shuai Li · Shuang Qiu · Wai Lok Li · Siddhartha Banerjee · Sitao Luan · Tamer Basar · Thinh Doan · Tianhe Yu · Tianyi Liu · Tom Zahavy · Toryn Klassen · Tuo Zhao · Vicenç Gómez · Vincent Liu · Volkan Cevher · Wesley Suttle · Xiao-Wen Chang · Xiaohan Wei · Xiaotong Liu · Xingguo Li · Xinyi Chen · Xingyou Song · Yao Liu · YiDing Jiang · Yihao Feng · Yilun Du · Yinlam Chow · Yinyu Ye · Yishay Mansour · · Yonathan Efroni · Yongxin Chen · Yuanhao Wang · Bo Dai · Chen-Yu Wei · Harsh Shrivastava · Hongyang Zhang · Qinqing Zheng · SIDDHARTHA SATPATHI · Xueqing Liu · Andreu Vall
 • 2019 Poster: Provably Efficient Q-Learning with Low Switching Cost »
  Yu Bai · Tengyang Xie · Nan Jiang · Yu-Xiang Wang