Timezone: »

 
Poster
Solving Non-smooth Constrained Programs with Lower Complexity than $\mathcal{O}(1/\varepsilon)$: A Primal-Dual Homotopy Smoothing Approach
Xiaohan Wei · Hao Yu · Qing Ling · Michael Neely

Thu Dec 06 02:00 PM -- 04:00 PM (PST) @ Room 210 #13
We propose a new primal-dual homotopy smoothing algorithm for a linearly constrained convex program, where neither the primal nor the dual function has to be smooth or strongly convex. The best known iteration complexity solving such a non-smooth problem is $\mathcal{O}(\varepsilon^{-1})$. In this paper, we show that by leveraging a local error bound condition on the dual function, the proposed algorithm can achieve a better primal convergence time of $\mathcal{O}\l(\varepsilon^{-2/(2+\beta)}\log_2(\varepsilon^{-1})\r)$, where $\beta\in(0,1]$ is a local error bound parameter. As an example application, we show that the distributed geometric median problem, which can be formulated as a constrained convex program, has its dual function non-smooth but satisfying the aforementioned local error bound condition with $\beta=1/2$, therefore enjoying a convergence time of $\mathcal{O}\l(\varepsilon^{-4/5}\log_2(\varepsilon^{-1})\r)$. This result improves upon the $\mathcal{O}(\varepsilon^{-1})$ convergence time bound achieved by existing distributed optimization algorithms. Simulation experiments also demonstrate the performance of our proposed algorithm.

Author Information

Xiaohan Wei (USC)
Hao Yu (Alibaba Group (US) Inc )
Qing Ling (Sun Yat-Sen University)
Michael Neely (USC)

More from the Same Authors

  • 2022 Poster: Out-of-Distribution Detection via Conditional Kernel Independence Model »
    Yu Wang · Jingjing Zou · Jingyang Lin · Qing Ling · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei
  • 2022 Spotlight: Lightning Talks 6B-4 »
    Junjie Chen · Chuanxia Zheng · JINLONG LI · Yu Shi · Shichao Kan · Yu Wang · Fermín Travi · Ninh Pham · Lei Chai · Guobing Gan · Tung-Long Vuong · Gonzalo Ruarte · Tao Liu · Li Niu · Jingjing Zou · Zequn Jie · Peng Zhang · Ming LI · Yixiong Liang · Guolin Ke · Jianfei Cai · Gaston Bujia · Sunzhu Li · Siyuan Zhou · Jingyang Lin · Xu Wang · Min Li · Zhuoming Chen · Qing Ling · Xiaolin Wei · Xiuqing Lu · Shuxin Zheng · Dinh Phung · Yigang Cen · Jianlou Si · Juan Esteban Kamienkowski · Jianxin Wang · Chen Qian · Lin Ma · Benyou Wang · Yingwei Pan · Tie-Yan Liu · Liqing Zhang · Zhihai He · Ting Yao · Tao Mei
  • 2022 Spotlight: Out-of-Distribution Detection via Conditional Kernel Independence Model »
    Yu Wang · Jingjing Zou · Jingyang Lin · Qing Ling · Yingwei Pan · Ting Yao · Tao Mei