Timezone: »

 
Poster
Gaussian Process Models for Discriminative Link Prediction
Kai Yu · Wei Chu · Shipeng Yu · Volker Tresp · Zhao Xu

Mon Dec 04 07:30 PM -- 12:00 AM (PST) @

Author Information

Kai Yu (Baidu)
Wei Chu (Ant Group)
Shipeng Yu (University of Munich)
Volker Tresp (Siemens AG)
Zhao Xu

More from the Same Authors